Banner Top

Wnioski o stypendium artystyczne 2019

Do 15 kwietnia można składać wnioski o przyznanie stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Częstochowy.

O stypendia mogą ubiegać się osoby do 30 roku życia, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami i są związane z Częstochową (stale lub czasowo mieszkają w Częstochowie lub uczęszczają do częstochowskich szkół wszystkich szczebli).

Stypendia mają charakter indywidualny, a ich celem jest stworzenie warunków do nauki i pracy, doskonalenia się twórców i artystów oraz podejmowania ważnych społecznie zadań twórczych i artystycznych.

Przyznawane są w obszarze: literatury, muzyki, sztuk plastycznych, teatru, filmu, tańca, upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury oraz opieki nad zabytkami.

Wnioski o stypendia mogą składać osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, artystycznie uzdolniona młodzież, a także działacze i animatorzy kultury.

Do wniosku należy dołączyć:
• potwierdzenie informacji o dorobku twórczym (kopie dyplomów, zaświadczeń itp),
• w przypadku projektów wydawniczych – całość planowanego do wydania drukiem materiału wraz z recenzjami lub jego reprezentatywne fragmenty wraz z recenzjami,
• opinię opiekuna artystycznego – w przypadku uczniów i studentów,
• dokumentację dodatkową w postaci materiału prezentującego dorobek twórczy np. kopie prac z ostatnich 3 lat, wydane publikacje, nośniki ze zrealizowanymi projektami filmowymi, teatralnymi lub muzycznymi. Dokumentacja dodatkowa jest zwracana wnioskodawcy po rozpatrzeniu wniosków przez Komisje Stypendialne.

O przyznaniu stypendium decyduje wartość artystyczna i merytoryczna programu stypendialnego, opracowanego przez kandydata na stypendystę, a przede wszystkim: oryginalność przedsięwzięcia i dotychczasowe osiągnięcia kandydata oraz właściwe udokumentowanie wniosku.

Więcej informacji można uzyskać w referacie kultury, Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, Al. Najświętszej Maryi Panny 45 a, tel. 34 370 74 60.

Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy (pokój 3), ul. Śląska 11/13, do 15 kwietnia tego roku. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek do pobrania TUTAJ

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px