Banner Top

Spotkanie prezydenta Częstochowy z częstochowskimi parlamentarzystami

17 lutego prezydent Częstochowy spotkał się z częstochowskimi parlamentarzystami. Rozmawiał z nimi o efektach działań miasta w 2019 r., rozwoju gospodarczym i barierach prawnych z nim związanych i sytuacji finansowej polskich samorządów. Prosił też o wsparcie projektów inwestycyjnych, w których miasto szuka możliwości zewnętrznego finansowania.

W spotkaniu z prezydentem uczestniczyli: poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Balt, senator Wojciech Konieczny, posłanka Izabela Leszczyna oraz posłowie Zdzisław Wolski i Andrzej Szewiński. Pozostali parlamentarzyści okręgu częstochowskiego oddelegowali swoich przedstawicieli. Na spotkaniu ze strony miasta obecni byli również m.in. zastępcy prezydenta Andrzej Babczyński i Bartłomiej Sabat, sekretarz miasta Wanda Kukla oraz dyrektor generalny UM Marek Czerwiński.

Na początku prezydent nawiązał do wyborczego charakteru minionego roku, przy okazji gratulując raz jeszcze zarówno nowo wybranym parlamentarzystom, jak i tym, którzy ponownie zdobyli mandat.

Podsumowując sytuację gospodarczą Częstochowy, prezydent zwrócił uwagę na konsekwencje wynikające m.in. z reformy oświaty i decyzji podejmowanych przez polski rząd i parlament, dotyczących np. zmian w prawie podatkowym. Zaznaczył przy tym, że mimo znacznych ograniczeń finansowanych dla samorządu, w Częstochowie udało się utrzymać dalszy wzrost gospodarczy, widoczny m.in. dzięki kolejnym inwestycjom np. w specjalnych strefach ekonomicznych, w sferze usług dla biznesu czy poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w wielu częstochowskich firmach. Podkreślił również, że Częstochowa, nadal dobrze wykorzystuje środki unijne, i to nie tylko w wymiarze miejskim, ale także subregionalnym, w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Europejskie fundusze umożliwiają obecnie kontynuację procesu modernizacji miejskiej infrastruktury, w tym komunikacyjnej i drogowej: trwa przebudowa linii tramwajowej, miasto czeka na dostawę nowych tramwajów, powstają też centra przesiadkowe przy dworcach wraz z systemem dynamicznej informacji pasażerskiej. Rewitalizowany jest też Stary Rynek. Przypomniał, że finalizowane są także prace projektowe poprzedzające realizację największych drogowych inwestycji ostatnich lat (również współfinansowanych z Unii): rozbudowy odcinka DK-46 oraz przebudowy DK-1, wraz z budową kolejnych bezkolizyjnych skrzyżowań na miejskim odcinku tej trasy.

Oceniając sytuację na rynku pracy, zaznaczył, że przełom roku 2019 i 2020 to osiągnięcie kolejnego najniższego od czasu przemian ustrojowych w 1990 r. poziomu bezrobocia w mieście, które spadło już poniżej 3%. To efekt zarówno trwającej na rynku pracy koniunktury, ale również otwarcia miasta na inwestorów, wspierania przedsiębiorców oraz sprofilowania edukacji pod kątem potrzeb lokalnego rynku pracy. Przypomniał, że miejskie działania na rzecz rozwoju i poprawy komfortu życia w mieście skupiają się wokół programów: Teraz Lepsza Praca, Lepsza Komunikacja i Kierunek Przyjazna Częstochowa. Ich realizacja to odpowiedź na potrzeby mieszkanek i mieszkańców, choć obecnie trzeba ich zakres dostosowywać do kurczących się możliwości finansowych samorządu. Wspomniał przy okazji m.in. o oddaniu do użytku w 2019 roku strefy wypoczynku Adriatyk w parku Lisiniec oraz planowanych tegorocznych finalizacjach budowy Parku Wodnego i Promenady Śródmiejskiej.

Uczestnicy spotkania otrzymali dwa zestawienia: pierwsze dotyczy działań miasta podejmowanych w 2019 roku, skupionych wokół takich obszarów, jak m.in. gospodarka i ochrona środowiska, drogi transport, zdrowie, kultura, wsparcie dla rodzin, edukacja, fundusze unijne, organizacje pozarządowe, czy gospodarka finansowa miasta. Drugie opracowanie poświęcone jest najważniejszym problemom, warunkującym rozwój gospodarczy miasta, zaspokojenie lokalnych potrzeb i umacnianie samorządu terytorialnego. Zawiera informacje np. na temat przyczyn lawinowego wzrostu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi i barier finansowo-organizacyjnych uniemożliwiających szybką neutralizację nielegalnie składowanych odpadów niebezpiecznych. Mowa w nim także o potrzebie reformy planowania przestrzennego czy zmian w regulacjach dotyczących m.in. ochrony powietrza, elektrowni wiatrowych, prawa wodnego, ustawy termomodernizacyjnej czy chipowania zwierząt. Osobnym rozdział poświęcony jest finansom jednostek samorządu terytorialnego, w tym skutkom różnych decyzji centralnych obciążających budżet miasta. Mowa tu także o konieczności ustalenia standardów finansowania zadań zleconych, kwestii niekonstytucyjności pokrywania przez samorządy coraz wyższych strat miejskich SP ZOZ i wpływu regulacji płacowych na sytuację finansową miejskich i powiatowych szpitali. Niekorzystnie na pracę częstochowskiego samorządu wpływają również niektóre regulacje dotyczące edukacji, a także czynności administracyjnych i zakresu kompetencji administracji samorządowej.

Materiał zawierający wnioski, propozycje i postulaty zmian w prawie ma być - w zamierzeniu prezydenta miasta – pomocny w pracy częstochowskich parlamentarzystów.

Jednym z tematów spotkania była też kwestia perspektyw przywrócenia województwa częstochowskiego, co było przed kolejnymi wyborami przedmiotem licznych obietnic i deklaracji składanych przez przedstawicieli obecnego obozu rządzącego. Uczestnicy spotkania, wśród których nie było osobiście parlamentarzystów tej opcji, mówili o widocznym rozdźwięku między zapewnieniami częstochowskich posłów PiS, że temat jest nadal aktualny, a wymijającymi i bardzo zdawkowymi odpowiedziami z kół rządowych na kierowane w tej sprawie interpelacje i zapytania poselskie. Mówili o tym m.in. Izabela Leszczyna i Andrzej Szewiński. Częstochowska posłanka złożyła nawet wniosek dotyczący wprowadzenia do budżetu państwa na 2020 r. określonej kwoty, pozwalającej na organizacje konsultacji społecznych w sprawie województwa częstochowskiego, który jednak został w Sejmie RP odrzucony.

Krzysztof Matyjaszczyk przypomniał, że jeżeli decyzja o stosownych zmianach administracyjnych nie zapadanie w najbliższym czasie, ich możliwość zostanie zamrożona na wiele lat, z uwagi na podział środków na 16 regionów w nowym okresie programowania funduszy unijnych.

Na koniec spotkania prezydent raz jeszcze poprosił o pomoc w staraniach o środki zewnętrzne na realizację trzech bardzo ważnych dla miasta inwestycji: modernizacji Teatru im. Mickiewicza, budowy bezkolizyjnego połączenia DK-1 z DK-46 na wysokości zjazdu w ul. Bugajską i przejazdu kolejowego (tzw. Bugajska bis) oraz połączenia ul. 1 Maja z ul. Krakowską nad torami kolejowymi.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px