Banner Top

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń dla NGO

Organizacje pozarządowe mogą także ubiegać się o dofinansowanie z tytułu spadku przychodów z działalności statutowej.
 
Taką możliwość daje im ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Z dofinansowania mogą skorzystać organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19
 
Warunkiem uzyskania wsparcia jest spadek przychodów z działalności statutowej o co najmniej 30% w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Miesiąc jest tu rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni.
Aby uzyskać wsparcie należy złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP.
 
Szczegóły dotyczące wysokości przyznawanych środków, obowiązków organizacji pozarządowej w związku z uzyskaniem dofinansowania, pomocy publicznej, a także sposobu postępowania przy ubieganiu się o dofinansowanie - w załączniku.
 
Więcej informacji TUTAJ

Pliki do pobrania:
ZASADY UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

UMOWA

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px