Banner Top

Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Częstochowy

Rada Miasta udzieliła prezydentowi Częstochowy wotum zaufania. Przyjęła też sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego budżetu, a tym samym udzieliła prezydentowi absolutorium.

Wymóg przedstawienia raportu o stanie gminy obowiązuje po raz pierwszy w bieżącej kadencji władz samorządowych. Raport to instytucja prawna, wprowadzona ustawą ze stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Na mocy nowych przepisów do 31 maja wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek przedstawić raport o stanie gminy. Obejmuje on podsumowanie działalności samorządowej władzy wykonawczej w poprzednim roku – w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego (rada gminy może też określić szczegółowe wymagania dotyczące raportu). Radni debatują nad raportem, głos mogą zabierać także mieszkańcy. Po debacie rada udziela lub nie udziela prezydentowi wotum zaufania.
 
Podczas czwartkowej sesji Rada Miasta Częstochowy zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym miasta za rok 2018 oraz raportem o stanie miasta. Po dyskusji udzieliła prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi wotum zaufania, poparła wykonanie budżetu oraz udzieliła prezydentowi absolutorium. Za jego udzieleniem głosowało 18 radnych, przeciw było 10.

Żadnych zastrzeżeń do wykonania budżetu nie przedstawiła ani Regionalna Izba Obrachunkowa ani biegły rewident, a także Komisja Rewizyjna Rady Miasta. Warto wspomnieć, że na krótko przed głosowaniem w sprawie absolutorium agencja Fitch Ratings dobrze oceniła płynność finansową Częstochowy oraz politykę kredytową, skutkującą zaliczaniem Częstochowy do miast o umiarkowanym zadłużeniu.

W 2018 roku miasto dysponowało budżetem w kwocie 1 mld 304 mln zł, z czego  najwyższe kwoty z budżetu zostały przeznaczone na: oświatę (32%), wspomaganiem rodzin (15%), transport i drogi (12%), gospodarkę komunalną (8%) pomoc społeczną (7%) i gospodarkę mieszkaniową (5%). Struktura wydatków budżetowych wykazuje, że w ramach wydatków bieżących niemal 60 % środków budżetowych miasto przeznaczyło na szeroko rozumianą sferę społeczną.

192 mln zł wydano w 2018 r. na realizację zadań inwestycyjnych. 70% inwestycji sfinansowane było w ubiegłym roku ze środków własnych oraz unijnych, a tylko 30% wydatków majątkowych sfinansowano z kredytu.

Wśród najważniejszych z punktu widzenia mieszkanek i mieszkańców zadań majątkowych realizowanych w 2018 roku znalazły się m.in. finalizacja przebudowy i rozbudowy Drogi Wojewódzkiej 908 w granicach miasta, prace nad odwodnieniem Grabówki i Kiedrzyna, zakończenie budowy strefy wypoczynku „Adriatyk” w parku Lisiniec, budowa zadaszenia nad sztucznym lodowiskiem, kompleksowa termomodernizacja 7 placówek oświatowych czy przebudowa i termomodernizacja pływalni MOSiR przy alei Niepodległości. Wśród innych zadań warto wymienić rozbudowę Miejskiego Przedszkola nr 44 przy ul. Gilowej, finalizację budowy Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Krakowskiej, modernizację budynku przy ul. Sułkowskiego dla potrzeb Centrum Pomocy Rodzinie, realizację budynku wielofunkcyjnego oraz przebudowę głównego boiska treningowego na MSP Raków, rozpoczęcie budowy nowego bloku komunalnego, Parku Wodnego czy centrów przesiadkowych przy dworcach.

Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu budżetem samorządowym w 2018 r. udało się nadal utrzymać stosunkowo niski wskaźnik zadłużenia miasta, tj 39,4%. Odnosząc ten wskaźnik np. do roku 2012, kiedy budżet był zadłużony jeszcze na poziomie 46%, widoczne są pozytywne efekty racjonalnej gospodarki finansowej ostatnich lat.

Raport o stanie miasta dostępny jest na stronie BIP Miasta Częstochowy obok rocznych sprawozdań prezydenta, które były przygotowywane do tej pory (na mocy regulacji lokalnych). W BIP dostępne jest także sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu. Oba dokumenty wraz z załącznikiem do sprawozdania finansowego dostępne są także poniżej.

Pliki do pobrania:
Raport o stanie miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok
Sprawozdanie z wykonania planów finans. inst. kult. i samodzielnych publ. zakł. opieki zdr. za 2018 rok

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px