Aleja Wojska Polskiego łączy Europę

Częstochowa jest jedynym polskim miastem, które pozyskało grant w ramach projektów mobilności wojskowej z instrumentu „Łącząc Europę”. Środki zostały wykorzystane na budowę obiektów mostowych w otwartej właśnie dla ruchu alei Wojska Polskiego.

22 lutego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się spotkanie z polskimi beneficjentami trzech edycji konkursowych programu „Łącząc Europę” (CEF) - Mobilność Wojskowa. Wziął w nim udział m.in. prezydent Częstochowy.

Przypomnijmy, że w drugim naborze projektów dotyczących podwójnego wykorzystania infrastruktury w ramach CEF2, Częstochowa uzyskała dofinansowanie do realizacji zadania „Utrzymanie strategicznego znaczenia alei Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju”. Koszt inwestycji to 14 mln 316 tys. euro, a uzyskane dofinansowanie 7 mln 158 tys. euro. Celem projektu była poprawa płynności transportowej na osi północ-południe (dla tranzytu i ruchu lokalnego) Drogi Krajowej nr 91 (alei Wojska Polskiego), znajdującej się w Korytarzu Sieci Bazowej Bałtyk-Adriatyk, poprzez likwidację wąskich gardeł drogowych. Inwestycja poprawia także dostępność terenów inwestycyjnych znajdujących się w obrębie oddziaływania drogi. Projekt objął budowę trzech nowych drogowych obiektów inżynierskich mających na celu bezkolizyjne połączenie drogi krajowej nr 91 z układem ulic miejskich o znaczeniu ponadlokalnym (na wysokości skrzyżowań z aleją Pokoju, ul. Krakowską i ul. Legionów).

Instrument „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF2) ma na celu wspieranie modernizacji i budowy infrastruktury położonej na transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, czyli o wspólnym znaczeniu dla Unii Europejskiej.

W perspektywie finansowej na lata 2021-2027, jednym z celów szczegółowych programu jest dostosowanie odcinków TEN-T do potrzeb podwójnego zastosowania infrastruktury transportowej z myślą o poprawie mobilności zarówno cywilnej, jak i wojskowej. Komisja Europejska przeznaczyła na zwiększenie mobilności wojskowej w całej UE specjalny budżet w wysokości 1,74 mld EUR. Wdrażanie tego budżetu odbywa się właśnie za pomocą instrumentu „Łącząc Europę”, w ramach którego były 3 nabory wniosków.

W ramach pierwszego - na lata 2021-2022 - złożono 26 wniosków, z czego do dofinansowania wybranych zostało 22, a wartość przyznanych grantów opiewała na kwotę 327 mln EUR. Drugi nabór w 2022 r. dofinansował 35 z 63 złożonych projektów, a wartość dotacji wyniosła 612 mln EUR. Ostatni nabór z 2023 r. to 112 wnioskodawców, spośród których Komisja wybrała do dofinansowania 38 projektów, a wsparcie wyniosło 807 mln EUR. W ramach instrumentu można było uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% kosztów.

W kolejnych naborach polscy beneficjenci skutecznie konkurowali z podmiotami z pozostałych krajów Unii Europejskiej. Polska uzyskała wsparcie dla największej liczby projektów dotyczących infrastruktury podwójnego zastosowania, a pod względem kwoty dofinansowania zajęła miejsce drugie. Polscy beneficjenci uzyskali wsparcie dla 14 projektów na łączną kwotę prawie 223 mln euro, przy czym w trzecim rozdaniu rodzime projekty uzyskały dofinansowanie na kwotę ponad 129 mln euro – najwyższą spośród państw członkowskich UE.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa