Banner Top

Obrady Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Częstochowie

W Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie 9 listopada, spotkał się Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Jednym z tematów obrad była ocena nowych regulacji dotyczących zaopatrzenia w wodę.

Podczas obrad Zarząd Związku negatywnie zaopiniował projekt ustawy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, który przewiduje zmiany uprawnień organów gminy.

Zgodnie z nową ustawą gminy będą nadal realizowały zadania związane z dostarczaniem mieszkańcom wody i odprowadzaniem ścieków, ale jednocześnie nie będą mogły samodzielne ustalać, weryfikować i zatwierdzać taryf opłat za wodę i ścieki (co będzie w kompetencji instytucji rządowej).

Zmiany te mogą ograniczyć rozwój inwestycji wodno-kanalizacyjnych, a w konsekwencji również stanowić realne zagrożenie w postaci spadku jakości usług i wzrostu kosztów związanych z usuwaniem skutków awarii sieci oraz niezapewnienia ciągłości dostaw.

W trakcie posiedzenia zarządu dyskutowano także m.in. na temat problemu związanego z tym, że gmina - występując w roli organu orzekającego w I instancji w danej sprawie indywidualnej - nie może zaskarżać do sądów administracyjnych decyzji wydawanych w tym zakresie przez samorządowe kolegium odwoławcze. Jest to o tyle kłopotliwe, że decyzje te często wywołują określone skutki dla samorządu jako właściciela lub też w przypadku spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych bezpośrednio wpływają zarówno na finanse, jak i majątek gminy.

Członkowie Zarządu Związku odnieśli się również do zjawiska wznawiania działalności górniczej na terenach zaniechanej poprzednio eksploatacji górniczej. Stwierdzono, iż na mocy obecnie obowiązujących przepisów samorząd lokalny nie może formułować warunków prowadzenia działalności górniczej z uwzględnieniem lokalnych warunków, co często powoduje negatywne skutki dla przestrzeni gmin górniczych.

W czasie spotkania poruszono też m.in. kwestię planowanego przebiegu spotkania z PKP PLK S.A. i Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Katowicach oraz rewizyty przedstawicieli Kijowskiego Oddziału Regionalnego Związku Miast Ukrainy w przyszłym roku.

Protokół z obrad będzie dostępny na stronie www.silesia.org.pl.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px